Tính giá trị biểu thức A=x^2+y^2 biết x:2=2y:3 và xy=27

bởi Thu Hang 08/05/2019

Bik x : 2 = 2y : 3 và xy = 27

Khi đó giá trị của biểu thức A = x2 + y2

Câu trả lời (1)

 • Theo bài ra ta có: \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{2y}{3}\)

  Đặt \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{2y}{3}\) = k ( k \(\ne\) 0 )

  \(\Rightarrow\dfrac{x.2y}{2.3}=\dfrac{2xy}{6}=\dfrac{2.27}{6}=\dfrac{54}{6}=9\) =\(k^2\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}k=3\\k=-3\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}x=3.2;y=3.3:2\\x=-3.2;y=-3.3:2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}x=6;y=4,5\\x=-6;y=-4,5\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x^2=36\\y^2=20,25\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow x^2+y^2=36+20,25\)

  \(\Rightarrow A=56,25\)

  bởi Lê Thị Lan Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan