YOMEDIA

Tìm nghiệm của đa thức 3x - 1/5

bởi Bo Bo 17/01/2019

Tìm nghiệm của đa thức:

a) 3x - 1/5

b) 2x^2 - 6x

c) x^2 + 1

d) (x - 1/2)(x + 3/4)

Giải giùm mình bài toán với!!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Để tìm nghiệm của đa thức \(3x-\dfrac{1}{5}\), ta cho đa thức \(3x-\dfrac{1}{5}=0\).

  \(\Leftrightarrow3x=\dfrac{1}{5}\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{15}\)

  Vậy nghiệm của đa thức \(3x-\dfrac{1}{5}\)\(\dfrac{1}{15}\).

  b) Để tìm nghiệm của đa thức \(2x^2-6x\), ta cho đa thức \(2x^2-6x=0\).

  \(\Leftrightarrow x\times\left(2x-6\right)=0\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x-6=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=3\end{matrix}\right.\)

  Vậy nghiệm của đa thức \(2x^2-6x\)\(0\)\(3\).

  c) Để tìm nghiệm của đa thức \(x^2+1\), ta cho đa thức \(x^2+1=0\).

  \(\Leftrightarrow x^2=-1\)

  \(x^2\ge0\) với mọi \(x\)

  nên \(x^2>-1\) với mọi \(x\)

  Vậy đa thức \(x^2+1\) vô nghiệm.

  d) Để tìm nghiệm của đa thức \(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x+\dfrac{3}{4}\right)\), ta cho đa thức \(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x+\dfrac{3}{4}\right)=0\).

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{1}{2}=0\\x+\dfrac{3}{4}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\x=\dfrac{-3}{4}\end{matrix}\right.\)

  Vậy nghiệm của đa thức \(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x+\dfrac{3}{4}\right)\)\(\dfrac{1}{2}\)\(\dfrac{-3}{4}\).

  bởi Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA