ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 về Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\frac{1}{{10000}}\)
  • B. \({10^{ - 4}}\)
  • C. \(\frac{1}{{{{10}^4}}}\)
  • D. \(\frac{1}{{{{10}^{ - 4}}}}\)
  • A. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2{\rm{a}}b + {b^2}\)
  • B. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • C. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • D. \({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2{\rm{a}}b - {b^2}\)
  • A. -4
  • B. 4
  • C. 5
  • D. -5
  • A. \(\frac{{200}}{7}\)
  • B. \(\frac{{250}}{7}\)
  • C. \(\frac{{300}}{7}\)
  • D. \(\frac{{350}}{7}\)
  • A. Lũy thừa bậc n của x được xác định bởi: \({x^n} = n.x\)
  • B. Lũy thừa bậc chẵn của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • C. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • D. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ dương là số dương
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON