Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 về Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Hãy chỉ ra câu sai: 0,0001=?

  • A. \(\frac{1}{{10000}}\)
  • B. \({10^{ - 4}}\)
  • C. \(\frac{1}{{{{10}^4}}}\)
  • D. \(\frac{1}{{{{10}^{ - 4}}}}\)
 • Câu 2:

  Đẳng thức nào sau đây là đúng:

   

  • A. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2{\rm{a}}b + {b^2}\)
  • B. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • C. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • D. \({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2{\rm{a}}b - {b^2}\)
 • Câu 3:

  Giá trị của n thỏa \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{2n + 3}} = 243\)

  • A. -4
  • B. 4
  • C. 5
  • D. -5
 • Câu 4:

  Cho \(A = \frac{{0,00015}}{{0,0000035}}\), giá trị của A là?

  • A. \(\frac{{200}}{7}\)
  • B. \(\frac{{250}}{7}\)
  • C. \(\frac{{300}}{7}\)
  • D. \(\frac{{350}}{7}\)
 • Câu 5:

  Chọn khẳng định đúng:

  • A. Lũy thừa bậc n của x được xác định bởi: \({x^n} = n.x\)
  • B. Lũy thừa bậc chẵn của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • C. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • D. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ dương là số dương
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn