Tìm các số hữu tỉ a, b, c biết ab=3/5, bc=4/5 và ca=3/4

bởi Nguyễn Trọng Nhân 28/03/2019

Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết:

a, ab = \(\dfrac{3}{5},bc=\dfrac{4}{5},ca=\dfrac{3}{4}\)

b, a.(a + b + c) = -12 và b.(a + b + c) = 18 và c.(a + b + c) = 30

c, ab = c, bc = 4a, ac = 9b

Câu trả lời (1)

 • a) \(ab=\dfrac{3}{5};bc=\dfrac{4}{5};ca=\dfrac{3}{4}\)

  \(\Leftrightarrow ab.bc.ca=\dfrac{3}{5}.\dfrac{4}{5}.\dfrac{3}{4}\)

  \(\Leftrightarrow a^2.b^2.c^2=\dfrac{9}{25}\)

  \(\Leftrightarrow\left(abc\right)^2=\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2\)

  + Khi \(\left(abc\right)^2=\left(\dfrac{3}{5}\right)^2\Leftrightarrow abc=\dfrac{3}{5}\)

  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{3}{5}:\dfrac{4}{5}=\dfrac{3}{4}\\b=\dfrac{3}{5}:\dfrac{3}{4}=\dfrac{4}{5}\\c=\dfrac{3}{5}:\dfrac{3}{5}=1\end{matrix}\right.\)

  + Khi \(\left(abc\right)^2=\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2\Leftrightarrow abc=-\dfrac{3}{5}\)

  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}a=\left(-\dfrac{3}{5}\right):\dfrac{4}{5}=-\dfrac{3}{4}\\b=\left(-\dfrac{3}{5}\right):\dfrac{3}{4}=-\dfrac{4}{5}\\c=\left(-\dfrac{3}{5}\right):\dfrac{3}{5}=-1\end{matrix}\right.\)

  b) \(a\left(a+b+c\right)=-12;b\left(a+b+c\right)=18;c\left(a+b+c\right)=30\)

  \(\Leftrightarrow a\left(a+b+c\right)+b\left(a+b+c\right)+c\left(a+b+c\right)=\left(-12\right)+18+30\)

  \(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a+b+c\right)=36\)

  \(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2=6^2=\left(-6\right)^2\)

  + Khi \(\left(a+b+c\right)^2=6^2\Leftrightarrow a+b+c=6\)

  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}a=\left(-12\right):6=-2\\b=18:6=3\\c=30:6=5\end{matrix}\right.\)

  + Khi \(\left(a+b+c\right)^2=\left(-6\right)^2\Leftrightarrow a+b+c=-6\)

  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}a=\left(-12\right):\left(-6\right)=2\\b=18:\left(-6\right)=-3\\c=30:\left(-6\right)=-5\end{matrix}\right.\)

  c) \(ab=c;bc=4a;ac=9b\)

  Kiểm tra lại đề bài xem có thiếu điều kiện không.

  bởi nguyen yen 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan