Thực hiện phép tính 4/3-[(6-(-11/6))-(2/9+5/3)]

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 22/09/2018

3. Thực hiện phép tính sau đây

a.\(\dfrac{4}{3}-\left\{\left(6-\dfrac{-11}{6}\right)-\left(\dfrac{2}{9}+\dfrac{5}{3}\right)\right\}\)

b.\(0.5+\dfrac{1}{3}+0,4+\dfrac{5}{7}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{35}\)

Câu trả lời (1)

 • a) \(\dfrac{4}{3}-\left\{\left(6-\dfrac{-11}{6}\right)-\left(\dfrac{2}{9}+\dfrac{5}{3}\right)\right\}\)

  \(=\dfrac{4}{3}-\left\{\dfrac{47}{6}-\dfrac{17}{9}\right\}\)

  \(=\dfrac{4}{3}-\dfrac{107}{18}\)

  \(=\dfrac{-83}{18}\)

  b)\(0,5+\dfrac{1}{3}+0,4+\dfrac{5}{7}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{35}\)

  \(=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{5}+\dfrac{5}{7}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{35}\)

  \(=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}\right)+\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{5}{7}-\dfrac{1}{35}\right)\)

  \(=1+\dfrac{11}{35}\)

  \(=\dfrac{46}{35}\)

  bởi Nguyen Tho 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan