ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 về Cộng, trừ số hữu tỉ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Tổng của hai số đối bằng 1
  • B. Với mọi \(x,y,z \in Q\)\(x + y = z \Rightarrow x = z + y\)
  • C. -7 là số đối của 7
  • D. Số đối của \(\frac{{ - 34}}{{ - 3}}\) là \(\frac{{ 34}}{{ 3}}\)
  • A. -3
  • B. \( - \frac{4}{5}\)
  • C. 0
  • D. \(\frac{2}{3}\)
   
   
  • A. x = 10
  • B. x = 10 hoặc x = -2
  • C. x = 10 hoặc x = 2
  • D. x = -2
  • A. \(\frac{2}{5}\)
  • B. \(\frac{1}{{10}}\)
  • C. \( - \frac{8}{{10}}\)
  • D. \(\frac{9}{{10}}\)
 • Câu 5:

  Chọn khẳng định đúng:

   

  • A. Số 0 là số hữu tỉ dương 
  • B. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  • C. Số 0 không phải số hữu tỉ
  • D. Mọi số nguyên trừ số 0 đều là số hữu tỉ
 • Câu 6:

  Tính \(3\frac{1}{4} + 2\frac{1}{6} - 1\frac{1}{4} - 4\frac{5}{6} = ?\)

  • A. \( - \frac{5}{6}\)
  • B. \( - \frac{2}{3}\)
  • C. \(\frac{3}{8}\)
  • D. \(\frac{3}{2}\)
 • Câu 7:

  Điền vào chỗ trống (…) số hữu tỉ thích hợp để được một đẳng thức đúng: \( - \frac{3}{{10}} = \frac{1}{5} - (...)\)

  • A. \(\frac{7}{{10}}\)
  • B. \(\frac{7}{{10}}\)
  • C. \( - \frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{1}{2}\)
 • Câu 8:

  Giá trị của x trong phép tính \( - x + \frac{3}{8} = \frac{8}{3}\) là:

  • A. -1
  • B. \(\frac{{ - 55}}{{24}}\)
  • C. 1
  • D. \(\frac{{ - 64}}{9}\)
 • Câu 9:

  Câu nào đúng trong các câu sau:

   

  • A. \(x \in Q;x \ge 0 \Rightarrow \) x là số nguyên dương
  • B. \(x \in Q;x \ge 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ dương
  • C. \(x \in Q;x \le 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ âm
  • D. \(x \in Q;x > 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ dương
 • Câu 10:

  Tìm số nguyên x biết: \(\frac{{ - 1}}{2} < x < \frac{1}{8}\)

  • A. x=1
  • B. x=-1
  • C. x=0
  • D. x=2
 • Câu 11:

  Tính giá trị của biểu thức sau: \(\frac{{ - 1}}{2} + \frac{4}{9} - \frac{2}{5} + \frac{6}{7}\)

  • A. \(\frac{{253}}{{60}}\)
  • B. \(\frac{{25}}{{63}}\)
  • C. \(\frac{{253}}{{630}}\)
  • D. \(\frac{{25}}{{630}}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1