Sắp xếp đa thức f(x)=9-x^5+4x-2x^3+x^2-7x^4 theo thứ tự giảm dần

bởi Nguyễn Hiền 25/02/2019

Bài 13: Cho f(x) = 9 - x mũ 5 + 4 x -2 x mũ 3 + x mũ 2 - 7 x mũ 4

g(x) = x mũ 5 - 9 +2 x mũ 2 + 7 x mũ 4 + 2 x mũ 3 - 3 x

a, Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừ giảm dần của biến

b, tính tổng h(x) = f(x) + g(x)

c,Tìm nghiệm của đa thức h(x)

Câu trả lời (1)

 • a)

  f(x)=9-x5+4x-2x3+x2-7x4

  = -x5-7x4-2x3+x2+4x+9

  g(x)=x5-9+2x2+7x4+2x3-3x

  =x5+7x4+2x3+2x2-3x-9

  b)h(x)=(-x5-7x4-2x3+x2+4x+9)+(x5+7x4+2x3+2x2-3x-9)

  = -x5+(-7x4)+(-2x3)+x2+4x+9+x5+7x4+2x3-3x+(-9)+2x2

  =(-x5+x5)+(-7x4+7x4)+(-2x3+2x3)+(x2+2x2)+(4x-3x)+(-9+9)

  = 3x2+x

  c)h(x)=3x2+x

  Ta có:3x2+x=0

  x(3x+1)=0

  TH1:x=0

  TH2:3x+1=0

  =>x=-1/3

  Vậy=0 và -1/3 là nghiệm của h(x)

  bởi Hiền Đinh 25/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan