YOMEDIA

Cấu trúc whatever,whichever,whoever,whenever,however,whenever?

Mấy bạn chỉ dùm mình cấu trúc Whatever, Whichever, Whoever ,Whenever,However ,Wherever với ạ !

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • whoever: cho dù là ai, bất kỳ ai

  Ví dụ:
  – Whoever said that is wrong. Cho dù là ai mà nói như vậy cũng đều sai.
  – Whoever comes to party will receive a lovely present. Bất kỳ ai tới bữa tiệc đều nhận được một món quà dễ thương.

  whichever – /wɪˈtʃev.ɚ/: nào, bất kỳ loại nào

  Được dùng trong trường hợp hạn chế về số lượng.
  Ví dụ:
  – You can drive whichever of the cars you want. (Trong số mấy chiếc xe đó) bạn có thể lái bất cứ chiếc xe nào em muốn.
  (= You can choose to drive any of the cars)
  – You can take whichever of these dresses you like. Cậu có thể lấy bất kỳ cái váy nào cậu thích.
  – There are four good programs on TV at eight o’clock. We can watch whichever program ( = whichever one) you prefer. Có 4 chương trình lúc 8 giờ tối nay, muốn xem chương trình cũng được.
  (= We can watch any of the four programs that you prefer.)

  whatever – /wɑːˈt̬ev.ɚ/: bất kỳ cái gì, cho dù điều gì

  Ví dụ:
  – Whatever food you eat, you can’t gain weight. ( cho dù bạn ăn thực phẩm gì bạn cũng không mập lên nổi đâu) => đi với danh từ (food), làm túc từ.
  – Whatever food are served, I don’t want to eat. ( cho dù món gì được đem ra, tôi cũng không muốn ăn) => đi với danh từ (food), làm chủ từ.
  – Whatever happens, you know that I’ll be always on your side. Cho dù điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên bạn.

  Whenever – /wenˈev.ɚ/: bất kỳ khi nào

  Ví dụ:
  – Whenever the neighbours flush the toilet, water comes through our ceiling.
  Bất cứ lúc nào những người hàng xóm dội toilet, nước đều thấm qua trần nhà của chúng tôi.
  (= Every time: cứ mỗi khi)
  – I try to study English whenever I have free time. Tôi cố gắng học tiếng Anh bất kỳ khi nào tôi có thời gian.
  – Wherever you go, I will follow you. ( cho dù anh đi đâu, em cũng đi theo– hay dịch theo kiểu “bình dân” là : ông đâu tôi đó => trạng từ chỉ nơi chốn.
  – Call me whenever you need something. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần gì
  ( = any time: bất cứ lúc nào)
  – I feel happy whenever I read this book. Tôi thấy hạnh phúc mỗi khi tôi đọc cuốn sách đó.

  Wherever – /werˈev.ɚ/: bất kỳ nơi nào, bất kỳ hoàn cảnh nào

  Ví dụ:
  – We will go with you wherever you come. Chúng tôi sẽ đi cùng bạn tới bất kỳ nơi nào bạn đến.
  – You can put the present that she gave you wherever you want, just don’t let her know if you put it in the trash. Món quà mà cô ấy tặng, bạn để ở đâu cũng được, miễn là đừng cho cố ấy biết nếu bạn để sọt rác.
  (You can put that present anywhere)
  – Soldiers must go wherever the army assigns them. Người lính phải đi bất kỳ hoàn cảnh nào mà quân đội yêu cầu họ.
  – You’ll always find someone who speaks English wherever you go. Cho dù bạn đi đâu lúc nào bạn cũng tìm thấy ai đó nói tiếng Anh
  (= everywhere you go)

  However – [haʊˈevər]: dù cách nào, dù cách gì. Nghĩa thứ 2: tuy nhiên (chúng ta không xét trong bài này)

  Ví dụ:
  – However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza. Dù tôi có đói thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ăn hết được toàn bộ cái bánh pi-za.

  – However much she eats, she never puts on weight. Ăn nhiều đến bao nhiêu cô ấy cũng không lên cân nổi.
  However bổ nghĩa cho trạng từ much
  – However rich they may be, it still isn’t enough for them. Dù họ có giàu có đến bao nhiêu, họ cũng bao giờ thấy đủ.
  however bổ nghĩa cho tính từ rich

    bởi nguyễn thị kim loan 17/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Be -! He is looking at you A. More. B. Care. C. Careful. D. Carelessly

  24/04/2020 |   2 Trả lời

 • 04/04/2020 |   1 Trả lời

 • 1. A romantic novelist writes 300-pages books. She writes ten pages a day, and takes no holidays. Use the future perfect to answer the questions.

  1. How many pages will she have written after ten days?

  2. - after a month?

  3. - after a year?

  4. - after ten years?

  5. If she starts tday, how soon will she have finished her first book?

  6. How many books will she have written a year from now?

  7. How many books will she have written when she has written 120 books?

  8. She earns $100,000 per book. How much money will she have made altogether after het 120th book?

  18/09/2018 |   1 Trả lời

 • 1. The failure of the campaign is almost a(go) conclusion as they have no mastermind

  2. Our group was defeated because we were(number)

  3. Mind your language, you guys. It is(excuse) rude

  4.She never gets anywhere on time. She's hopelessly(organize)

  5. To be successful,an artist must show great(origin)

  6.Harry spoke(breathe) because he was so excited about the exam result

  7. her resignation was just an unfortunate(occur)

  8. The authors believe that the application of new technologies can play a role in(minimal) future food shortages

  19/08/2019 |   1 Trả lời

 • It was _____ that passed the exam. Everyone had thought that she failed.
  a) surprising. b) surprised. c) surprisingly. d) surprisedly.
  ĐÁP ÁN: A.
  => Các bạn vì sao ta chọn A mà không chọn B vậy các bạn (mình nghĩ a nghĩa là có ảnh hưởng, còn b là bị ảnh hưởng theo cách này => mn bị ảnh hưởng => b) ? Mình cảm ơn các bạn!

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • giving ideas to make school ''green''

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • Give the correct form of the verbs in brackets.

  1, the number of letters each of us (receives / receive ) ........... (is/are)............increasing.

  2. The number of days in a week (be) .............. seven.

  3, Each of these boys (has/have) ............. a try

  4. Either you or he (have) ...............to do the task .

  5. None of the the pupils in my class (has/have) ..........failed the test.

  6. One-third of these books (belongs/belong) .............. to you.

  7. There (has/have) ............... been a lot of changes in our country since the liberation.

  8. George , together with some of his friends, (have/has) ............. just bought a race-horse.

  9. The black and white hat (look/looks) .......... good on you.

  10. Either my sister or the neighbours (is/are) .......... looking after the dog.

  11. Most of the beer (are/is) ........ spoilt.

  12. Both you and the boy overthere (is/are) ............... good at English.

  13. Neither of John's parents (be) .............. English

  14. Every girl and boy (be) ........... required to have certain immunizations before enrolling in public school.

  15. Two years without a job (be) ........ too long to be.

  09/09/2019 |   1 Trả lời

 • Sửa sai giúp mình với ạ. (không cần giúp mình phần đoạn văn ạ!)

  Bài tập Tiếng anhBài tập Tiếng anhBài tập Tiếng anh

  09/09/2019 |   1 Trả lời

 • chọn đáp án đúng

  1. Tokyo city, ... has a population of over 10 million, is the fastest growing city in the world.

  A. where

  B. that

  C. what

  D. which

  2. It is getting cold. You'd better not ... without a coat

  A. go out

  B. to go out

  C. going out

  D. have gone out

  3. the air is poliuted ... there's too much traffic

  A. hoever

  B. therefore

  C. because

  D. but

  4. the teacher with ... we studied last year no longer teaches in our school.

  A. who

  B. whose

  C. whom

  D. that

  5. The train will be leaving in five minutes so you ... better hurry up

  A. had

  B. should

  C. will

  D. would

  6. They would ........ go by air than spend a week travelling by train.

  A. always

  B. rather

  C. prefer

  D. better

  7. I'd like to .................. a three - minute call to London

  8. Andrew came to the party ...... he hadn't been invited.

  A, despite

  B. in case

  C. although

  D. even

  9. He was only nine, but he ate .......... his father did.

  A. much than

  B, more than that

  C as much as

  D. as much than

  10. When he lived in the city, he ......... to the theater twice a week

  A. used to go

  B uses to go

  C. has gone

  D. was going

  11. My father asker us ......... too much time playing computer games

  A. not to spend

  B. not to spending

  C. did not spend

  D. to not spend

  12. It is nearly 3 months ........ he visites his parents

  A. since

  B. while

  C. during

  D. when

  13. If we ............. enough time, we'll study this exercise more carefully.

  A. will have

  B. had

  C. have

  D.would have

  11/09/2019 |   1 Trả lời

 • Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentences printed before it

  1."You stole the jewels!"the inspector said to him

  The inspector accused............................................

  2.if you want my advice, I would foget about buying a new house

  -> If I.....................................................

  3. Although the play received good notice, not many people went to see it.

  -> Despite..........................................................

  4. The dog was so fierce that nobody would visit them.

  -> They had.....................................................................

  5. Would you mind not smoking in here?

  -> I'd rather...................................................

  6. Let's go for a walk in the park" said Andrew.

  -> Andrew suggested that going for a walk.

  7. I applied for the job but was turned down.

  -> My..............................................................

  8. "Please don't drive so fast" Ann begged her boyfriend.

  -> Ann pleased........................................................

  9. Without his help we would all have died.

  -> If it............................................................

  10 It is said that he escaped to a neutral country.

  -> He..................................................................

  09/10/2019 |   1 Trả lời

 • I. Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed bofore them.

  1.He had a good salary but he was unhappy in his job

  -Althogh.......................................................................

  2.living in the city is noisier tha five months ago

  -we haven't.................................................................

  3. It takes him about two hours each day to do his homework.

  -He spends................................................................................

  4.They have decorated their house recently.

  -Their house..............................................................................

  09/10/2019 |   1 Trả lời

 • Choose the world whose main stress patern is placed differently from the others.

  correspond recreation museum entertain

  worship climate comprise separate

  atmosphere currency compulsory interesting

  09/10/2019 |   1 Trả lời

 • 1. The weather was lovely enough for us to spend the whole day in the garden ( such ..that)

  2. He drank such a lot of coffee that he couldn't get to sleep (so ...that)

  3. I was so tired that I fell asleep i the armchair (enough....to)

  4. The exam was to difficult that most of the students couldn't do it (such....that)

  5. My father is such a busy man that he doesn't have any free time ( too..to)

  6. It is such an illegible handwriting that I can't figure out what this sentence says (so...that)

  7. His son's feet are so big that he has difficltly finding slippers to fit him ( too..to)

  8. The composition was so bad that I couldn't read it ( too..to)

  10/10/2019 |   1 Trả lời

 • 1. He sings well and plays the guitar well.

  Not only___________________________________________________________________________________

  2. In spite of his serious sickness, he did well in the exam.

  Although __________________________________________________________________________________

  3. They came to the concert late, so they didn’t have good seats.

  If__________________________________________________________________________________________

  4. Do your homework first, and I’ll let you play the computer games.

  I won’t allow_______________________________________________________________________________

  5. It was a long time ago when I saw a movie.

  It has______________________________________________________________________________________

  6. My younger brother was finally able to get a job.

  My younger brother finally succeeded ______________________________________________________

  7. They have just sold the old house at the end of the road.

  The old house _____________________________________________________________________________

  8. You don’t have to finish the work today.

  It__________________________________________________________________________________________

  9. Liz is a better pianist than Mai.

  Mai does __________________________________________________________________________________

  10. He was annoyed because his son often came home late.

  He objected_______________________________________________________________________________

  13/10/2019 |   1 Trả lời

 • . Find two words that don’t belong to the root word in capitals.

  1. COUNRTYSIDE A. field B. mountain C. university D. street

  2. CITY A. cow B. supermarket C. park D. crop

  3. VILLAGE A. airport B. bamboo C. theatre D. pond

  4. CATTLE A. bull B. pig C. buffalo D. chicken

  5. PLANT A. maize B. hamburger C. forest D. rice

  6. CAREER A. journalist B. carpenter C. mechanic D. buyer

  17/11/2019 |   1 Trả lời

 • 1. on thanksgiving day most families have a large ____ with roast turkey

  A. breakfast B. brunch C.dinner D. lunch

  2. everybody wore a ______ on haloween , so no one knew who was really at the party

  A. mask B. cloth C.towel D.mark

  16/10/2019 |   1 Trả lời

 • Tìm lỗi sai:

  David has been the president of the chess club since fifteen years

  A. has been

  B. of

  C. chess club

  D. since

  17/11/2019 |   1 Trả lời

 • Mọi người giúp mình với, mình đang cần gấp, xin cảm ơn ạ

  I/ complete the sentences with the most suitable words

  1. She was really (impress /impression / impressed/ impressive ) by the beatiful of the city

  2. This test must be done (careful / carefully /care/ careless)

  3. He is a famous (poetry /poem/ poet/ poetic)

  4. The Malaysian unit of currency is the (ringgit /baht/ rial/ yen)

  5. The national language in Malaysia is (Chinese /English / Malay/ Tamil)

  17/11/2019 |   1 Trả lời

 • chuyển các câu sau sang bị động

  1.I want my father to buy me a new bike

  2. Mr Pike needs his son to clean the car

  3. We don't expect him to pass the final exam

  4. My teacher suggested tiding the area around our school

  5. He dislike his daughters working abroad

  6. On my way home, I heard someone crying in a cottage

  7. She saw a thief climb the wall last night

  8. Please don't walk on the grass

  9, Go out, please

  10. Wear the helmet when you ride a motorbike

  17/11/2019 |   1 Trả lời

 • advantages and disadvantages of learning english

  17/11/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)