YOMEDIA
VIDEO

Choose the correct answer you should go to the to buy some fish and some vegetable?

Cuộc thi đã kết thúc !!

Đáp án :

1 My mother went home so I .................... to cook dinner myself .

A . had B. have C. must D. ought

2 . You should go to the ....... to buy some fish and some vegetable .

A . market B. post office C. kitchen D. theater

3 . Choose the word that has the underlined part pronounced differently .

A . children B. character C. Christmas D . school

4 . Can Ba drive a car ? No , he is not .............

A .enough B. old C.old enough D. enough old

5. The calendar is ...................... the clock , ......................... the picture and the lamp .

A. on/next to B . under/between C. behind/between D. above/on

6 . Yesterday I .................... a letter to my close friends in Hue .

A. is writing B. is going to write C.writes D. wrote

7 . The children are old enough to look after ....................

A. yourself B. herself C. ourselves D.themselves

8 . It isn't ..................... to leave medicine around the house .

A. diffcult B.dangerous C.safe D. interesting

9 . Nam enjoys telling jokes . He is a .................... boy

A. reserved B . generous C. sociable D. humorous

10 . Alexander Graham Bell was born .......... March 3 ,1847.

A. on B. in C. at D.during

Hai mươi bạn được vòng vòng này nhưng chỉ có 13 bạn làm bài :

Và sau đây là kết quả :

1 ) @Hồ Thu Giang: 10/10

2 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc : 10/10

3 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 10/10

4 ) @Linh Oracles : 10/10

5 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 10/10

6 ) @Nguyễn Đình Dũng : 9/10

7 ) @Dark Wings : 9/10

8 ) @Silver bullet : 9/10

9 ) Thủy : 8/10

10 ) @Lê Nguyên Hạo : 8/10

11 ) @Nguyễn Anh Duy : 8/10

13 ) @Nguyễn Trần Anh Thư : 8/10

14 ) @Vũ Đức Toàn : 8/10

- Những bạn loạt vào vòng trong :

1 ) Hồ Thu Giang

2 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc

3 ) Nguyễn Ngọc Sáng

4 ) Đường Hạc Bảo Quyên

5 ) Linh Oracles

Lưu ý : Đề thì sẽ cấp vào ngày 10/11/2016

Các bạn nhớ lên và làm bài nhé ok

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
  • Ra đề mới vào tối được không? Tại ban ngày phải đi học ~~~ (trường học cả ngày)

      bởi Nguyễn Tấn Thạo 12/10/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1