AMBIENT

Tính V HCl cần dùng

bởi Bo Bo 17/05/2019

Bài 47: Đun nóng 16,8g bột Fe và 6,4g bột S { k có không khí} thu đc chất rắn A. Hòa tan A bằng dd HCl 2M đủ thoát ra khí B. a, Tính % V các chất trong B.

b, Tính V HCl cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Vì ki đun nóng hỗn hợp Fe và S trong môi trường không có không khí nên sẽ không có phản ứng với khí oxi

  Ta có PTHH 1 :

  \(Fe+S\rightarrow FeS\) ( A)

  PTHH 2 và 3 :

  Fe(dư) + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2 \(\uparrow\)

  0,1mol...0,2mol.....................0,1mol

  \(FeS+2HCl\rightarrow FeCl2+H2S\uparrow\)

  0,26mol....0,52mol.................0,26mol

  Áp dụng ĐLBTKL trong PTHH 1 ta có :

  \(mFe+mS=mFeS\)

  => mFeS= \(16,8+6,4=23,2\) (g)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}nFe=\dfrac{16,8}{56}=0,3\left(mol\right)\\nS=\dfrac{6,4}{32}=0,2mol\\nFeS=\dfrac{23,2}{88}\approx0,26\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => số mol Fe dư là : 0,3-0,2=0,1 (mol)

  Theo PTHH 2 và 3 ta có : hỗn hợp B thu được bao gồm H2 và H2S

  => \(\left\{{}\begin{matrix}nH2=0,1\left(mol\right)\\nH2S=0,26\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}\%VH2=\dfrac{0,1}{0,1+0,26}.100\%\approx27,78\%\\\%VH2S=\dfrac{0,26}{0,1+0,26}.100\%\approx72,22\%\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có : nHCl = nHCl(1) + nHCl(2) = 0,2 + 0,52 = 0,72 (mol)

  \(\Rightarrow VHCl=\dfrac{0,72}{2}=0,36\left(l\right)\)

  Vậy.................

  bởi trần thị ngọc lan 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>