Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng

bởi Lê Vinh 02/06/2019

Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeCO3, FeO, thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

a. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

b. % theo khối lượng hỗn hợp A

Câu trả lời (1)

 • Gọi x ,y ,z lần lượt là số mol của Fe , FeO và FeCO3

  Ta có các PTHH :

  \(\left(1\right)Fe+2HCl\rightarrow FeCl2+H2\uparrow\)

  xmol..........2xmol.....xmol........xmol

  \(\left(2\right)FeO+2HCl\rightarrow FeCl2+H2O\)

  ymol........2ymol.....ymol

  \(\left(3\right)FeCO3+2HCl\rightarrow FeCl2+H2O+CO2\)

  zmol.............2zmol.............zmol.....................zmol

  Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}m\left(mu\text{ối}\right)=mFeCl2=\dfrac{31,75}{127}=0,25\left(mol\right)\\M_{hh-kh\text{í}}=2.15=30\left(\dfrac{g}{mol}\right)\end{matrix}\right.\)

  Theo 3 PTHH ta có : nHCl = 2nFeCl2 = 2.0,25 = 0,5 (mol)

  a) thể tích dung dịch HCl đã dùng là : \(VHCl=\dfrac{0,5}{0,5}=1\left(lit\right)\)

  b) Theo 3 PTHH ta có : nA = n(muối) = 0,25 => nFe + nFeCO3 + nFeO = x + y + z = 0,25 (mol) (1)

  Ta có sơ đồ đường chéo sau :

  mH2=2 30(g/mol) mCO2=44 14 28 = 1 ----- 2

  => \(\dfrac{x}{z}=\dfrac{1}{2}=>z=2x\)

  Ta có : \(56x+116y+72z=21,6\left(2\right)\)

  Thay z = 2x vào PT 1 và 2 Ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+2x=0,25\left(1\right)\\56x+116y+72.2x=21,6\left(2\right)\end{matrix}\right.\) <=> \(\left\{{}\begin{matrix}3x+y=0,25\\200x+116y=21,6\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\) => z = 2.0,05 = 0,1

  => \(\left\{{}\begin{matrix}nFe=0,05\left(mol\right)\\nFeCO3=0,1\left(mol\right)\\nFeO=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%mFe=\dfrac{0,05.56}{21,6}.100\%\approx12,96\%\\\%mFeO=\dfrac{0,1.72}{21,6}.100\%\approx33,33\%\\\%mFeCO3=100\%-12,96\%-33,33\%=53,71\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy...................

  bởi Tuyết Linh Nhi 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan