Tính thể tích dung dịch H3PO4 đã dùng.

bởi Thùy Trang 13/05/2019

Câu 1:Trung hòa 300 gam dung dịch NaOH 20% bằng dung dịch H3PO4 1M. Tính thể tích dung dịch H3PO4 đã dùng.

Câu 2: Hòa tan 2,7 gam bột Al vào 200ml dung dịch HCl 2,5 M.

a) Tính thể tích khí sinh ra ở (đktc)

b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch biết khối lượng riêng của axit là D= 1,25g/ml

Câu 3: Dẫn 224ml (đktc) khí CO2 vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Muối nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu?

Các bác giúp em với@@. Em rất chân thành cảm ơn các bác!!

Câu trả lời (1)

 • 2, \(n_{Al}=\dfrac{2,7}{27}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{200}{1000}.2,5=0,5\left(mol\right)\)

  2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

  Ta co: \(\dfrac{0,1}{2}< \dfrac{0,5}{6}\Rightarrow\) HCl dư

  2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

  de: 0,1.......0,5

  pu: 0,1......0,3................0,1.........0,15

  spu: 0 .......0,2.................0,1........0,15

  a, \(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36l\)

  b, \(m_{HCl}=1,25.200=250g\)

  \(m_{dd}=250+2,7-0,15.2=252,4g\)

  \(m_{HCl\left(dư\right)}=0,2.36,5=7,3g\)

  \(m_{AlCl_3}=0,1.133,5=13,35g\)

  \(C\%_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{7,3}{252,4}.100\%\approx2,89\%\)

  \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{13,35}{252,4}.100\%\approx5,29\%\)

  bởi Nguyễn Quang 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan