AMBIENT

Tính m HCl đã dùng biết hòa tan 7,8g Al và Mg bằng HCl 14,6% thu được 8,96 lít H2?

bởi Hong Van 22/04/2019

hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp X gồm Al và Mg bằng lượng HCl 14,6% thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2
a) Tính %m của mỗi kim loại trong X
b) Tính m ddHCl đã dùng
c) Tính m ddY thu được
d) Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch Y

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • goi x la so mol cua Al

  y la so mol cua Mg

  \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  de: x \(\rightarrow\) 3x \(\rightarrow\) x \(\rightarrow\) 1,5x

  Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  de: y \(\rightarrow\) 2y \(\rightarrow\) y \(\rightarrow\) y

  Ta co: 27x + 24y = 7,8

  1,5x + y = 0,4

  => x = 0,2 ; y = 0,1

  a, \(m_{Al}=0,2.27=5,4g\)

  \(\%m_{Al}=\dfrac{5,4}{7,8}.100\%\approx69,23\%\)

  \(\%m_{Mg}=100-69,23\approx30,77\%\)

  b, \(m_{HCl}=36,5.\left(0,2.3+0,1.2\right)=29,2g\)

  \(m_{ddHCl}=\dfrac{29,2}{14,6}.100=200g\)

  c+ d , \(m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7g\)

  \(m_{MgCl_2}=0,1.95=9,5g\)

  \(m_{ddY}=26,7+9,5=36,2g\)

  \(m_{ddspu}=200+7,8=207,8g\)

  \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{207,8}.100\%\approx12,85\%\)

  \(C\%_{MgCl_2}=\dfrac{9,5}{207,8}.100\%\approx4,5\%\%\)

  bởi Ngọc Sustar 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>