AMBIENT

Tính %m fe và %m fe2o3

bởi Thanh Nguyên 15/04/2019

Cho 40,4g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng với 200g dung dịch HCl. Sau phản ứng thấy có 3,36 lít khí ( ở đktc ) thoát ra

a) Viết PTHH

b) Tính %m fe và %m fe2o3

c) Tính C% dung dich axit HCl đã dùng

d) Tính C% của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3+3H2O

  \(n_{Fe}=n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

  mFe=0,15.56=8,4 gam\(\rightarrow\)\(m_{Fe_2O_3}=40,4-8,4=32gam\)\(\rightarrow\)\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{32}{160}=0,2mol\)

  %Fe=\(\dfrac{8,4.100}{40,4}\approx20,8\%\); %\(Fe_2O_3=100\%-20,8\%=79,2\%\)

  \(n_{HCl}=2n_{Fe}+6n_{Fe_2O_3}=2.0,15+0,2.6=1,5mol\)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{1,5.36,5.100}{200}=27,375\%\)

  \(n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,15mol\)

  \(n_{FeCl_3}=2n_{Fe_2O_3}=2.0,2=0,4mol\)

  mdd=40,4+200-0,15.2=240,1 gam

  \(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,15.127.100}{240,1}\approx7,93\%\)

  \(C\%_{FeCl_3}=\dfrac{0,4.162,5.100}{240,1}\approx27,07\%\)

  bởi Vương Thành 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>