AMBIENT

Tính CM của dd H2SO4 và dd NaOH

bởi Lê Viết Khánh 02/06/2019

Tính CM của dd H2SO4 và dd NaOH , viết rằng :

_ 300 ml dd H2SO4 tác dụng hết vs ( 200ml dd NaOH + 100ml dd KOH 2M)

_ 300 ml dd NaOH tác dụng hết vs ( 200ml dd H2SO4 + 25ml dd HCl 2M )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • * Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH}=0,4\left(mol\right)\\n_{KOH}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow n_{OH^-}=0,6\left(mol\right)\)

  \(H^+\left(0,6\right)+OH^-\left(0,6\right)\rightarrow H_2O\)

  Ta có: \(n_{H^+}=2.n_{H_2SO_4}=0,6\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,3}{0,3}=1\left(M\right)\)

  * Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4}=0,4\left(mol\right)\\n_{HCl}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow n_{H^+}=2n_{H_2SO_4}+n_{HCl}=0,4.2+0,05=0,85\left(mol\right)\)

  \(OH^-\left(0,85\right)+H^+\left(0,85\right)\rightarrow H_2O\)

  Ta có: \(n_{OH^-}=n_{NaOH}=0,85\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,85}{0,3}=\dfrac{17}{6}\left(M\right)\)

  bởi Hồng Yến 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>