AMBIENT

Tính C% của các chất tan trong dd B

bởi Bin Nguyễn 28/04/2019

Bài 1: hoà tan 16,4 g sắt , sắt(III)oxit vào dd axit clohidric 1M kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 ở đktc a) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp b) tính nồng độ (M) của muối trong dd thu được sau phản ứng

Bài 2: hoà tan 14,2g đi photpho pentaoxit vào 185ml nước thu được dd A a) Tính C% của dd A b) cho 200g dd NaOH 20% vào dd A được dd B . Tính C% của các chất tan trong dd B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2, \(n_{P_2O_5}=\dfrac{14,2}{142}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2O}=1.185=185g\)

  P2O5 + 3H2O \(\rightarrow\) 2H3PO4

  de: 0,1 \(\rightarrow\) 0,2

  \(m_{H_3PO_4}=0,2.98=19,6g\)

  \(m_{dd}=m_{P_2O_5}+m_{H_2O}=199,2g\)

  a, \(C\%_{H_3PO_4}=\dfrac{19,6}{199,2}.100\%\approx9,84\%\)

  \(m_{NaOH}=\dfrac{200.20}{100}=40g\)

  \(n_{NaOH}=\dfrac{40}{40}=1\left(mol\right)\)

  \(\dfrac{1}{3}>\dfrac{0,2}{1}\Rightarrow NaOH\)

  3NaOH +H3PO4 \(\rightarrow\) Na3PO4 + 3H2O

  de: 1 0,2

  pu: 0,6 0,2 0,2 0,6

  spu: 0,4 0 0,2 0,6

  \(m_{NaOH\left(dư\right)}=40.0,4=16g\)

  \(m_{Na_3PO_4}=0,2.164=32,8g\)

  \(m_{ddspu}=m_{NaOH}+m_{H_3PO_4}=59,6g\)

  \(C\%_{NaOH}=\dfrac{16}{59,6}.100\%\approx26,85\%\)

  \(C\%_{Na_3PO_4}=\dfrac{32,8}{59,6}.100\%\approx55,03\%\)

  bởi Nguyễn Long 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>