Tìm CTPT của FexOy

bởi Nguyễn Phương Khanh 25/04/2019

Nung 25,28 gam hh FeCO3 và FexOy trong khí O2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí sản phẩm A và 22,4g chất rắn. Cho khios A hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy có 7,88g kết tủa tạo thành.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tìm CTPT của FexOy.

Câu trả lời (1)

 • a) 4FeCO3 + 7O2 -to-> 2Fe2O3 +4CO2(1)

  2FexOy +(3x-2y)O2 --> xFe2O3(2)

  CO2 +Ba(OH)2 --> BaCO3 +H2O (3)

  2CO2 +Ba(OH)2 --> Ba(HCO3)2 (4)

  b) nBaCO3=0,04(mol)

  nFe2O3=0,14(mol)

  nBa(OH)2=0,06(mol)

  vì nBaCO3<nBa(OH)2 nên xét 2 trường hợp :

  TH1: Ba(OH)2 dư => ko có (4)

  theo (3) : nCO2 =nBaCO3=0,04(mol)

  theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,04(mol)

  nFe2O3=1/2nCO2=0,02(mol)

  => mFexOy=25,28-0,04.116=20,64(g)

  =>nFexOy=\(\dfrac{20,64}{56x+16y}\left(mol\right)\)

  => nFe2O3=0,12(mol)

  theo (2) : nFexOy=\(\dfrac{2}{x}\)nFe2O3=0,24/x(mol)

  =>\(\dfrac{20,64}{56x+16y}=\dfrac{0,24}{x}=>\dfrac{x}{y}=\dfrac{8}{15}\)

  vậy TH1 vô nghiệm

  TH2: CO2 dư => có pư (4)

  theo(3) : nBa(OH)2 =nBaCO3=0,04(mol)

  =>nBa(OH)2(4) =0,02(mol)

  theo (4) : nCO2 =2nBa(OH)2 (4)=0,04(mol)

  \(\Sigma nCO2=0,08\left(mol\right)\)

  theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,08(mol)

  => mFexOy=16(g)

  nFexOy=\(\dfrac{16}{56x+16y}\left(mol\right)\)

  nFe2O3(1)=1/2nCO2=0,04(mol)

  => nFe2O3(2)=0,1(mol)

  theo(2) : nFexOy=\(\dfrac{2}{x}\)nFe2O3(2)=0,2/x(mol)

  =>\(\dfrac{16}{56x+16y}=\dfrac{0,2}{x}=>\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

  =>FexOy : Fe2O3

  bởi Trần Thị Trâm 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trần Thị Trang

  Nung nóng 7,2g Fe2O3 với khí CO. Sau một thời gian thu được m gam chất rắn X. Khí sinh ra sau phản ứng được hấp thụ hết bởi dd Ba(OH)2 được 5,91 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, tiếp tục cho Ba(OH)2 dư vào dd nước lọc thấy có thêm 3,94 gam kết tủa nữa. Tính m?

 • minh vương

  8,4g Fe tan hết + h2so4 đặc nóng tạo ra SO2

  SO2+dd X --> 26,4g muối khan

  a) tìm SO2 pư

  b) SO2+275ml KOH 1M--> dd Y. Tìm khối lượng các chất trong Y

  Help me,please

 • Thanh Nguyên

  Hòa tan m g hh Fe,Mg (tỉ lệ mol 1:1) vào 2 lít dung dịch HCl 1M, H2SO4 0,5M đc dd A và 4,48 lít H2(đktc).A tác dụng vừa đủ với dung dịch B gồm NaOH 1M và KOH 1M.tính m và Vdd B

 • Thanh Truc

  cho khối lượng FeO tác dụng vừa đủ 300ml dung dịch HCl 2M

  a, Viết PTHH

  b,Tính khối lượng FeO đã phản ứng

  c, tính nồng độ mol CM của dung dịch sau phản ứng

 • Thùy Nguyễn

  Cho hỗn hợp kim loại Mg và Fe vào H2SO4 loãng dư . Sau phản ứng , thu được 2,016 lít khí ( đktc ) . Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với FeSO4 dư thì khối lượng kim loại tăng 1,68 g . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .

 • Lê Minh Hải

  Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 thì cần 0,05 mol H 2 . Mặt
  khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính thể tích khí SO2(đktc)

 • thu hảo

  để hòa tan hết a gam bột sắt cần dùng vừa đủ 50ml dd axit sunfuric chưa rõ nồng độ ,phản ứng xong thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc .Tính a và Cm (H2SO4) đã dùng

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hòa tan hoàn toàn 3,2g sắt (III) oxit trong 146g dd axit clohiđric 5% thu được dd X.

  a, Viết PTPƯ? Cho biết chất nào hết chất nào dư?

  b, Tính nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dd X

 • Tay Thu

  Điền chất và hoàn thành phương trình phản ứng:

  1/ Bổ túc các phản ứng sau:

  FeS2 + O2 ---> A (bay lên) + B

  A + H2S ---> C (kết tủa) + D

  C + E ---> F

  G + NaOH ---> H (kết tủa) + I

  J ---> (nung nóng) B + D

  B + L ---> (nung nóng) E + D

  F + HCl ---> G + H2S (bay lên)

  H + O2 + D ---> J (kết tủa)

  2/ bổ túc các phản ứng sau:

  A + X ---> (nung nóng) Fe

  A + Y ---> (nung nóng) Fe

  A + Z ---> (nung nóng) Fe

  Fe + B ---> D

  D + E ---> G

  Biết A + HCl ---> D + G + H2O

 • An Nhiên

  Hỗn hợp X gồm Al và oxit FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: \(Al+Fe_xO_y\rightarrow Al_2O_3+Fe\). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần

  Phần 1:Cho tác dụng với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68lít khí và 12,6 gam chất rắn

  Phần 2:Cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dd Z có chứa 263,25 gam muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc

  -Tìm m và CTPT của oxit FexOy