Rồi lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao được bao nhiêu g chất rắn?

bởi Hong Van 25/04/2019

2. Hòa tan 2.22 g hỗn hợp Al và Fe bằng 500 ml dung dịch HNO3 0.5M thu được dung dịch A và 1.12 (l) duy nhất NO ở đktc
a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu
b Cho A tác dụng 210 ml dung dịch NaOH 1M. Rồi lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao được bao nhiêu g chất rắn

Câu trả lời (1)

 • NO3- + 4H+ + 3e ---> NO + 2H2O
  nNO = 1.12 / 22.4 = 0.05 mol => nH+ = nHNO3pư = 0.2 mol
  nHNO3 đầu = CV = 0.5 x 0.5 = 0.25 mol > 0.2 mol

  Vậy HNO3 dư và Al, Fe tan hết. nHNO3 dư = 0.25 - 0.2 = 0.05 mol
  Đặt x = nAl, y = nFe: => 27x + 56y = 2.22g

  Al - 3e ---> Al3+ và Fe - 3e ---> Fe3+
  x.....3x.....................y......3y
  => ne cho = 3x + 3y (mol) => nNO = x + y = 0.05 mol

  Giải hệ: x = 0.02 mol; y = 0.03 mol
  => %Al = 0.02 x 27 x 100 / 2.22 = 24.3244% => %Fe = 75.6757%

  ddA chứa: Al3+ 0.02 mol, Fe3+ 0.03 mol, HNO3 dư 0.05 mol => số mol ion dương = 0.2 mol
  nNaOH = nOH- = 0.21 mol > 0.2 mol. Vậy OH- dư, nOH- dư = 0.21 - 0.2 = 0.01 mol

  Fe(OH)3 kết tủa trước vì Fe(OH)3 có tích số tan lớn hơn nhiều Al(OH)3.
  Fe3+ + 3OH- ---> Fe(OH)3
  nFe(OH)3 = nFe3+ = 0.03 mol

  Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3 (1)
  nAl(OH)3 (1) = nAl3+ = 0.02 mol

  Al(OH)3 + OH- ---> (AlO2)- + 2H2O
  nOH- = 0.01 mol => nAl(OH)3 tan = 0.01 mol => nAl(OH)3 còn lại = 0.02 - 0.01 = 0.01 mol

  Chất rắn còn lại: Fe(OH)3 0.03 mol, Al(OH)3 0.01 mol
  2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O...........2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O
  0.03.................0.015...............

  m (oxit) = 0.015 x 160 + 0.005 x 102 = 2.91g

  bởi Trần Bình 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan