m có giá trị là bao nhiêu gam?

bởi truc lam 02/06/2019

Dùng CO dư để khử hoàn tòan m gam bột sắt oxit (FexOy) dẫn tòan bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85gam kết tủa. Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25gam muối khan. m có giá trị là bao nhiêu gam? Và công thức oxit (FexOy)

Câu trả lời (1)

 • Gọi công thức oxit là FexOy

  Ta có : FexOy + xCO \(\underrightarrow{t0}\) xFe + yCO2

  Theo đề ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nBa\left(OH\right)=0,1.1=0,1\left(mol\right)\\nBaCO3=\dfrac{9,85}{197}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  Ba(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) BaCO3 \(\downarrow\) + H2O

  0,1mol...........0,1mol.....0,1mol

  Vì Số mol của BaCO3 còn nên ta có PT :

  BaCO3 + H2O + CO2 \(\rightarrow\) Ba(HCO3)2

  0,05mol...............0,05mol....0,05mol

  => nCO2 = 0,1+ 0,05 = 0,15 (mol)

  Ta có : nCO2 = nO(trong oxit sắt) = 0,15 (mol)

  Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư

  FexOy + 2y HCl \(\rightarrow\) x FeCl2y/x + y H2O

  thì có sự trao đổi giữa O(trong oxit) vs Cl( trong muối) hay O(-2) với Cl(-)

  => nCl = 2

  => nCl = 2.nO = 2.0,15 = 0,3 (mol)

  Theo bảo toàn nguyên tố Cl ta có :

  mFe = mFeCl - mCl = 16,25 - 10,65 = 5,6 (g)

  => nFe = \(\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  Ta có : \(\dfrac{nFe}{nO}=\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,1}{0,15}=\dfrac{2}{3}\) => x = 2 ; y= 3

  => CTHH của oxit sắt là Fe2O3

  Ta có : nFe2O3 = 1/3nCO2 = 1/3.0,15 = 0,05 (mol)

  => mFe2O3 = 0,05.160 = 8 (g)

  Vậy...............

  bởi Thu Luong Nguyen 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan