Bài tập về Fe và các hợp chất của Fe

bởi Dương Tùng ngày 03/09/2017

Hoà tan hết 40,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O bằng dung dịch chứa 0,7 mol H2SO4 và 0,7 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M, thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với:

A. 210

B. 215

C. 222

D. 240

Câu trả lời (1)

 • Đổi về số mol trước đã:

  nKOH = 0,5 mol

  nFe(OH)3 = 0,1 mol

  ⇒ Số mol H+ dư 0,2 mol

  Ta gọi x và y lần lượt là số mol của Fe và Fe3O4

  Vì tổng khối lượng hỗn hợp là 40,4 nên: 56 x + 232y = 40,4           (1)

  Bảo toàn electron: 3x + y = 0,1 .3 + a      (2)

  Số mol H+ phản ứng = 0,7 . 2 + 0,7 - 0,2 = 0,1 . 4 + 2a + 2.4y       (3)

  với 3 phương trình 3 ẩn ta giải ra các giá trị:

  x = 0,1  (mol)

  y = 0,15 (mol)

  a = 0,15  (mol)

  Với Ba(OH)2 dư  → số mol Fe(OH)3 = x + 3y = 0,55

  Số mol kết tủa BaSO4  = 0,7

  Khối lượng kết tủa: 0,55.107 + 0,7 . 233 = 221,95 (gam)

  bởi Mai Trang ngày 06/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho bột Fe vào 400 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 0,2M và HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 1,568 lít khí NO (ở đktc). Cho 800 ml dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 0,224 khí NO (ở đktc). Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch X thu được 18 gam hỗn hợp chất rắn khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N +5. Giá trị của m là: 

  A. 60

  B. 58,14

  C. 51,66

  D. 54,9

 • Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 48%

  B. 58%

  C. 54%

  D. 46%

 • Help me với. Em cảm ơn cả nhà! Đề như sau:

  Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch chứa CuCl2 0,4M và FeSO4 0,4M, sau một thời gian thu được dung dịch X và hỗn hợp chất rắn nặng 25 gam. Lọc tách chất rắn rồi cho 14,4 gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 29,8 gam chất rắn xuất hiện. Giá trị của m là

  A. 32.                     B. 27,3.                 C. 26.                 D. 28,6. 

 • Sơ đồ phản ứng

  bởi Hoa Lan ngày 31/07/2017 |   1 Trả lời

  Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:

  \(F{\rm{e}} \to F{{\rm{e}}_3}{O_4} \to C{O_2} \to NaHC{O_3} \to NaCl \to C{l_2} \to F{\rm{e}}C{l_3} \to F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} \to NaN{{\rm{O}}_3}\)

 • Anh/chị cho em hỏi câu này với ạ.

  Phản ứng giữa các chất nào sau đây không tạo ra hai muối?

  A. NO2 và dung dịch NaOH dư.                          B. Ba(HCO3)2 và dung dịch KOH dư.

  C. Fe3O4 và dung dịch HNO3 dư.                        D. Fe3O4 và dung dịch HCl dư.

 • Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 và AgNO3 thu được 25,36 gam chất rắn Y và khí Z. Dẫn từ từ Z vào nước không thấy có khí thoát ra đồng thời thu được 500ml dung dịch chứa 
  chất tan có nồng độ 1M. Mặt khác, nếu hòa tan hết 2m gam X vào nước rồi tiến hành điện phân dung dịch (với hai điệc cực trơ) thì khối lượng kim loại tối đa có thể thu được là:
  A. 21,36 gam. 

  B. 39,36 gam. 
  C. 42,72 gam. 
  D. 45,12 gam