Dương Tùng's Profile

Dương Tùng

Dương Tùng

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Dương Tùng đã đặt câu hỏi: Cho 0,54 mol hỗn hợp có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu gam Brom? Cách đây 9 tháng

  Hỗn hợp C2H2, C2H4, CH3-CH=CH2, C3H4. Đốt 6,1 gam hỗn hợp X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được hỗn hợp khí và hơi Y gồm CO2, H2O và N2 trong đó COchiếm 13,636% thể tích (giả sử không khí gồm 20% O2 và 80% Nvề thể tích). Hiđro hoá hoàn toàn 6,1 gam hỗn hợp X cần 6,272 lít khí H2 (đktc). Cho 0,54 mol hỗn hợp X có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu gam Brom?

  A. 137,6

  B. 134,4

  C. 132,8

  D. 129,6

 • Dương Tùng đã đặt câu hỏi: Crom - Sắt - Đồng và các kim loại khác Cách đây 10 tháng

  Cho bột Fe vào 400 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 0,2M và HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 1,568 lít khí NO (ở đktc). Cho 800 ml dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 0,224 khí NO (ở đktc). Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch X thu được 18 gam hỗn hợp chất rắn khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N +5. Giá trị của m là: 

  A. 60

  B. 58,14

  C. 51,66

  D. 54,9

 • Dương Tùng đã đặt câu hỏi: Crom - Sắt - Đồng và các kim loại khác Cách đây 10 tháng

  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho 26,72 gam X vào dung dịch gồm H2SO1M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 116,64 gam chỉ chứa muối trung hoà và 3,136 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vàoY thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

  A. 159

  B. 164

  C. 168

  D. 170

 • Dương Tùng đã đặt câu hỏi: Crom - Sắt - Đồng và các kim loại khác Cách đây 10 tháng

  Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 48%

  B. 58%

  C. 54%

  D. 46%

 • Dương Tùng đã đặt câu hỏi: Bài tập về Fe và các hợp chất của Fe Cách đây 10 tháng

  Hoà tan hết 40,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O bằng dung dịch chứa 0,7 mol H2SO4 và 0,7 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M, thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với:

  A. 210

  B. 215

  C. 222

  D. 240