AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là:

  • A. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.
  • B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
  • C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na. 
  • D. nước brom, andehit axetic, dung dịch NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng phenol
  \(\\ C_{6}H_{5}OH + 3Br_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ }C_{6}H_{5}OH Br_{3 \ \downarrow } + 3HBr \\ C_{6}H_{5}OH + (CH_{3}CO)_{2}O \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } CH_{3}COOC_{6}H_{5} + CH_{3}COOH \\ C_{6}H_{5}OH + NaOH \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ }C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>