AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và rezoxinol (1,3-đihiđroxibenzen) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch brom 1,5M (lượng tối đa) thu được 67,48 gam kết tủa. Giá trị của m là?

  • A. 10,2
  • B. 20,08
  • C. 30,6
  • D. 20,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H5OH + 3Br2 → HOC6H2Br3 + 3HBr
    x       →    3x        →   x
  C6H4(OH)2 + 3Br2 → (HO)2C6H1Br3  +3HBr
     y       →      3y                 y
  ⇒ \(n_{Br_{2}}\) = 3x + 3y = 0,6 mol
  mkết tủa = 331x + 347y = 67,48g
  ⇒ x = 0,12; y = 0,08 mol
  ⇒ m = 20,08g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>