Bài tập 3 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Bài 3 SGK Hóa học 11 trang 105

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Gợi ý trả lời bài 3

(1) CH ≡ CH + H СН2 = CH2 (phản ứng cộng)

(2) CH2 = CH2 + H2 CH3CH2OH (phản ứng cộng)

(3) CH3 –CH2 -OH + HBr  СН3СН2Вr + Н2О (phản ứng thế)

(4) 3CH ≡ CH  benzen(phản ứng cộng)

(5) CHBr2  C6H5Br + HBr (phản ứng thế).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trieu Tien

  Gíup mình với.

  Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?

       A. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.

       B. X phản ứng được với NH3.

       C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

       D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời