YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.18 trang 40 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.18 trang 40 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,20 g M cần dùng vừa hết 54,88 lít O2 (lấy ở đktc).

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.18

Giả sử trong 22,2 g hỗn hợp M có x mol CnH2n+2 và y mol Cn+1H2n+4:

(14n + 2)x + (14n + 16)y = 22,2    (1)

\(\begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{3n + 1}}{2}xmol
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
{C_{n + 1}}{H_{2n + 4}} + \frac{{3n + 4}}{2}{O_2} \to (n + 1)C{O_2} + (n + 2){H_2}O\\
ymol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{3n + 4}}{2}xmol
\end{array}\)

Số mol O2:

\(n{O_2} = \frac{{(3n + 1)x + (3n + 4)y}}{2} = \frac{{54,88}}{{22,4}} = 2,45mol\)

⇒ (3n + 1)x + (3n + 4)y = 4,9 (2)

Nhân (2) với 14: (42n + 14)x + (42n + 56)y = 68,6 (2')

Nhân (1) với 3: (42n + 6)x + (42n + 48)y = 66,6 (1')

Lấy (2') trừ đi (1'): 8x + 8y = 2

x + y = 0,25

Biến đổi (2): 3n(x + y) + x + 4y = 4,9

Thay x + y = 0,25; 0,75n + 0,25 + 3y = 4,9

⇒ 3y = 4,65 - 0,75n

y = 1,55 - 0,25n

Vì 0 < y < 0,25 ⇒ 0 < 1,55 - 0,25n < 0,25

5,2 < n < 6,2

n = 6 ⇒ y = 1,55 - 0,25.6 = 5.10−2

x = 0,25 - 5.10−2 = 0,2

% về khối lượng C6H14 trong hỗn hợp M: \(\frac{{0,2.86}}{{22,2}}.100\%  = 77,48\)

% về khối lượng C7H16 trong hỗn hợp M: 22,52%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.18 trang 40 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF