YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.19 trang 40 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.19 trang 40 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH) và hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 18,9 g X, thu được 26,10 g H2O và 26,88 lít CO2 (đktc).

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng ankan trong hỗn hợp X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.19

Giả sử trong 18,9 g hỗn hợp X có x mol ancol etylic và y mol hai ankan (công thức chung CnH2n+2).

46x + (14n− + 2)y = 18,90 (1)

C2H5OH + 3O→ 2CO2     +      3H2O

x mol                2x mol              3x mol

\(\begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
ymol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,nymol\,\,\,\,\,\,(n + 1)mol
\end{array}\)

Số mol CO2 = \(2x + ny = \frac{{26,88}}{{22,4}} = 1,2\,\,\,(2)\)

Số mol H2O = \(3x + (n + 1)y = \frac{{26,1}}{{18}} = 1,45\,\,\,(3)\)

Giải hệ phương trình (1), (2), (3) tìm được x = 0,1 ; y = 0,15 ; n− = 6,6

Công thức của hai ankan là C6H14 và C7H16.

Đặt lượng C6H14 là a mol, lượng C7H16 là b mol:

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,15\\
86a + 100b = 18,9 - 46.0,1 = 14,3
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,05\\
b = 0,1
\end{array} \right.\)

% về khối lương của C6H14: \(\frac{{0,05.86}}{{18,9}}.100\%  = 22,75\% \)

% về khối lượng của C7H16: \(\frac{{0,1.100}}{{18,9}}.100\%  = 52,91\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.19 trang 40 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF