• Câu hỏi:

  Kim loại Crom có cấu trúc tinh thể vs phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của Crom là d=7,19g/cm3. Hãy tính bán kính nguyên tử tương đối của Crom ( cho Cr=52) 

  • A. 1,622.10-8 (cm) 
  • B. 1,421.10-8 (cm) 
  • C. 1,721.10-8 (cm) 
  • D. 1,421.10-9 (cm) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lấy 1 mol Cr thì có 6,02.10^23 nguyên tử Cr, có khối lượng 52 gam. 
  Thể tích V = 52/7,19 cm³ 
  Phần rỗng chiếm 32% thể tích ⇒ Các nguyên tử Cr chiếm 68% thể tích. 
  Thể tích của 1 nguyên tử = (52/7,19)/6,02.10^23 = 1,201.10^-23 (cm³) 
  Bán kính nguyên tử = ³√(3.1,201.10^-23/4π) = 1,421.10^-8 (cm) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC