YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  • A. Có 3 nguyên tử mà tổng số electron trên các phân lớp s là 7
  • B. Mọi nguyên tử đều cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, notron và electron
  • C. Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số khối
  • D. Nếu oxi có 3 đồng vị và cacbon có 2 đồng vị thì có thể tạo ra 18 phân tử CO2 khác nhau 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Có 3 nguyên tử mà tổng số electron trên các phân lớp s là 7
  Đúng. 1s22s23s24s1; 1s22s23s3d54s11s22s23s3d104s1
  B. Mọi nguyên tử đều cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, notron và electron
  Sai. H chỉ có electron và proton
  C. Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số khối
  Sai. Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số notron
  D. Nếu oxi có 3 đồng vị và cacbon có 2 đồng vị thì có thể tạo ra 18 phân tử CO2 khác nhau
  Sai. Số phân tử CO2 khác nhau = 2.6 = 12

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON