ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15.4 trang 35 SBT Hóa học 10

Bài tập 15.4 trang 35 SBT Hóa học 10

Cộng hoá trị của N là 3, để đạt được cấu hình của khí hiếm thì N phải có

A. 3 liên kết ion.     

B. 5 liên kết cộng hoá trị.

C.3 liên kết cộng hoá trị. 

D. 5 liên kết ion.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.4

 
 

Cộng hóa trị của nguyên tố bằng số liên kết của nguyên tố đó trong hợp chất cộng hóa trị.

N có cấu hình e: 1s22s22p3 thiếu 3e để đạt cấu hình e khí hiếm ⇒ cần 3 liên kết ⇒ cộng hóa trị 3

⇒ Chọn C

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.4 trang 35 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1