ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15.5 trang 35 SBT Hóa học 10

Bài tập 15.5 trang 35 SBT Hóa học 10

Nguyên tử A có Z = 15. Trong hợp chất với hiđro, nguyên tử này có khả năng tạo số liên kết cộng hoá trị là

A. 2 liên kết.                      

B. 3 liên kết.   

C. 1 liên kết.                      

D. 5 liên kết.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.5

 
 

Cộng hóa trị của nguyên tố bằng số liên kết của nguyên tố đó trong hợp chất cộng hóa trị.

Z = 15: 1s22s22p63s23p3 thiếu 3e để đạt cấu hình e khí hiếm cần 3 liên kết trong hợp chất với H

⇒ Chọn B

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 35 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1