ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 15 về Hóa trị và số oxi hóa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. +1
  • B. 1
  • C. 1+
  • D. 1-
  • A. +7
  • B. +6
  • C. 7+
  • D. 6+
   
   
  • A. +3
  • B. +2
  • C. +5
  • D. +4
  • A. N2  >  NO3-  >  NO2  >  N2O  >  NH4+
  • B. NO3 >  N2O  >  NO2  >  N2  > NH4+
  • C. NO3-  >   NO >  N2O  >  N2  > NH4+
  • D. NO3>  NO2  >  NH4+  >  N2  > N2
  • A. H2O
  • B. H2O2
  • C. CO2
  • D. SO3
 • Câu 6:

  Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là

  • A.

   4 và -3

  • B.

   3 và +5

  • C.

   5 và +5

  • D. 3 và -3
 • Câu 7:

  Hóa trị với số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 lần lượt là

  • A.

   3 và -3

  • B.

   5 và -5

  • C.

   4 và +5

  • D. 3 và +3
 • Câu 8:

  Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là

  • A.

   +1 và -1

  • B.

   +1 và +1

  • C.

   -1 và -1

  • D. -1 và +1
 • Câu 9:

  Dãy các chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?

  • A.

   NO, N2O, NH3, NO3-

  • B.

   NH4+, N2, N2O, NO, NO2, NO3-

  • C.

   NH3, N2, NO2, NO, NO3-

  • D. NH3, NO, N2O, NO2, N2O5
 • Câu 10:

  Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng số oxi hóa là

  • A.

   H2S, H2SO3, H2SO4

  • B.

   H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

  • C.

   H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

  • D.

   H2S, NaHS, K2S

 • Câu 11:

  Số oxi hóa của nguyên tố Mn trong hợp chất K2MnO4 là:

  • A.

   +7  

  • B.

   7+

  • C. +6  
  • D. 6+
  • A. -3; +3; +5    
  • B. +5; -3; +3
  • C. +3; -3; +5     
  • D. -3;+5; +3
 

 

YOMEDIA
1=>1