YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 về Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Các bên cùng có lợi      
  • B. Bình đẳng
  • C. Đoàn kết giữa các dân tộc
  • D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số
  • A. Một bộ phận dân cư của 1 quốc gia
  • B. Một dân tộc thiểu số
  • C. Một dân tộc ít người 
  • D. Một cộng đồng có chung lãnh thổ
  • A. Niềm tin
  • B. Nguồn gốc
  • C. Hậu quả xấu để lại
  • D. Nghi lễ
  • A. Buôn thần bán thánh 
  • B. Tốt đời đẹp đạo
  • C. Kính chúa yêu nước 
  • D. Đạo pháp dân tộc
  • A. Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.
  • B. Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.
  • C. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.
  • D. Tất cả các phương án trên.
 • Câu 6:

  Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ?

  • A. Quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
  • B. Hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
  • C. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
  • D. Quyền tự do dân chủ của công dân.
 • Câu 7:

  Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là?

  • A. Yếu tố quan trọng.
  • B. Cơ sở quan trọng.
  • C. Nguyên tắc.
  • D. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu.
 • Câu 8:

  Công dân đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã thể hiện bình đẳng trong lĩnh vực nào?

  • A. Kinh tế.
  • B. Chính trị.
  • C. Văn hóa.
  • D. Giáo dục.
 • Câu 9:

  Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thể hiện?

   

  A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

  B. Tham gia vào bộ máy nhà nước.

  C. Tham gia thảo luận, góp ý các vẫn đề chung của cả nước.

  D. Cả A,B,C.

  • A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  • B. Tham gia vào bộ máy nhà nước.
  • C. Tham gia thảo luận, góp ý các vẫn đề chung của cả nước.
  • D. Cả A, B, C.
 • Câu 10:

  Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào?

  • A. Kinh tế.
  • B. Chính trị.
  • C. Văn hóa, giáo dục.
  • D. Quốc phòng – an ninh.

 

YOMEDIA