ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 109 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 109 sách GK GDCD LỚP 11

Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Từ một nền kinh tế kém phát triển đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, nước ta coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thức đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.
  • Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ: giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

 

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 109 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1