YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 59 Khu vực Đông Âu

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
  • A. Đồng bằng, 1/3%
  • B. Đồng bằng, 1/2%
  • C. Đồi núi chiếm 1/2%
  • D. Đồi núi chiếm 1/3 %
  • A. Ôn đới hải dương
  • B. Đới lạnh
  • C. Ôn đới lục địa
  • D. Cận nhiệt 
  • A. Từ Đông sang Tây
  • B. Từ Bắc xuống Nam
  • C. Từ Tây sang Đông
  • D. Tây Bắc Đông Nam
  • A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp chưa phát triển
  • B. Công nghiệp phát triển chậm, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn
  • C. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp chậm phát triển
  • D. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON