AMBIENT
 • Choose the word or phrase -a, b, c or d- that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  You can subscribe to your favorite newspapers and magazines ______ the nearest post office.

  • A. in
  • B. on
  • C. from
  • D. at

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>