ADMICRO
VIDEO
 • CHOOSE THE CORRECT ANSWER TO FILL IN THE BLANK

  Câu hỏi:

  Would you mind if I _____ off the television?

  • A. turn
  • B. turned
  • C. turning
  • D. had turned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cấu trúc Would you mind + if + S + Ved +…

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON