ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The phrase “gives way to” in line 14 is closest in meaning to _____

  • A. runs along
  • B. rubs against
  • C. turns into
  • D. floats on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  “give way to” = run along: rời khỏi, nhường chỗ cho…

  Beyond a depth of around 2,900 kilometers, a great change takes place and the mantle gives way to the core: Vượt quá độ sâu khoảng 2.900 km, một sự thay đổi lớn diễn ra và lớp áo nhường chỗ cho lõi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON