AMBIENT
 • Mark the letter A,B,C or D on your sheet to indicate the word(s) opposite meaning to the underlined words in each of the following sentence, from 7 to 8

  Câu hỏi:

  Why did the parents oppose to the idea of sending their children to the special class at first?

  • A. unlimited
  • B. undefined
  • C. everyday
  • D. normal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>