AMBIENT
 • Mark the letter A,B,C or D on your sheet to indicate the word(s) closest meaning to the underlined words in each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  Unselfishness is the very essence of friendship.

  • A. romantic part
  • B. important part
  • C. difficult part
  • D. interesting part

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>