AMBIENT
 • Choose the correct answer in each sentence by circling the letter A, B, C or D.

  Câu hỏi:

  We should __________ all the electric appliances when leaving our room.

  • A. turn of
  • B. turn on
  • C. turn up
  • D. turn off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>