ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  We finally arrived at our ______ late that evening.

  • A. destination
  • B. arrival
  • C. departure
  • D. journey

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON