• Câu hỏi:

  _____ is a place where a lot of people go on holiday.

  • A. Island
  • B. Beach
  • C. Bay
  • D. Resort

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC