AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Britain ______oranges from Spain.

  • A. imports
  • B. exports
  • C. sell
  • D. has

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>