• Câu hỏi:

  Passengers should check in at least one hour before ______ .

  • A. depart
  • B. departed
  • C. department
  • D. departure

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC