YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Passengers should check in at least one hour before ______ .

  • A. depart
  • B. departed
  • C. department
  • D. departure

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA