ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

  • A. Not until we solved the problem could our teacher arrive.
  • B. When our teacher arrived, we solved the problem.
  • C. Until our teacher arrived, we were able to solve the problem.
  • D. Not until our teacher arrived could we solve the problem.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa, cấu trúc not... until...

  Giải thích:

  Cấu trúc đảo ngữ với Not until

  S + trợ động từ + not + V1 + until S + V2

  = Not until S + V + trợ động từ + V

  Tạm dịch: Chúng tôi không thể giải quyết vấn đề cho đến tận khi giáo viên đến.

  A. Không cho đến tận khi chúng tôi giải quyết được vấn đề có thể giáo viên của chúng tôi đến.

  B. Khi giáo viên của chúng tôi đến, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề.

  C. Tới tận khi giáo viên của chúng tôi đến, chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề.

  D. Mãi cho khi giáo viên của chúng tôi đến chúng tôi mới có thể giải quyết vấn đề.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON