• Câu hỏi:

  Với giá trị nào của m thì phương trình bậc hai \(x^2+5x-m=0\) có đúng 1 nghiệm?

   

  • A. \(\frac{25}{4}\)
  • B. \(-\frac{25}{4}\)
  • C. \(\frac{25}{2}\)
  • D. \(-\frac{25}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\Delta =5^2-4.(-m).1=25+4m\)

  Để pt có nghiệm duy nhất \(\Leftrightarrow \Delta =0\Leftrightarrow 25+4m=0\Leftrightarrow x=-\frac{25}{4}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC