• Câu hỏi:

  Trong một bình kín chứa 0,10 mol SO2; 0,06 mol O2 (xúc tác V2O5). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X (hiệu suất phản ứng bằng 80%). Cho toàn bộ X vào dung dịch BaCl2 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 23,30.
  • B. 18,64.
  • C. 13,98.
  • D. 22,98.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SO2 + 0,5O2 → SO3
  H tính theo SO2 ⇒ \(n_{SO_3} = 0,1 \times 0,8 = 0,08 \ mol = n_{BaSO_4}\)
  \(\Rightarrow m_{BaSO_4}=18,64\ g\) (SO2 không phản ứng với BaCl2).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC