AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử nào sau đây phân biệt được O2 và O3 bằng phương pháp hóa học:

  • A. Dung dịch NaOH.
  • B. Dung dịch KI và hồ tinh bột.
  • C. Dung dịch CrSO4.
  • D. Dung dịch H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào phản ứng: 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2
  I2 làm cho tinh bột hóa xanh

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>