• Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {1;2; - 3} \right),B\left( { - 4;2;5} \right)\) và \(M\left( {m + 2;2n - 1;1} \right)\). Điểm M thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi

  • A. \(m=-7, n=3\)
  • B. \(m=7, n=-3\)
  • C. \(m =  - \frac{7}{2},n = \frac{3}{2}\)
  • D. \(m =   \frac{7}{2},n = -\frac{3}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC