• Câu hỏi:

  Tìm số nghiệm của phương trình \(\left| {2x + 1} \right| = x - 1.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất      
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm 
  • D. 2 nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\left| {2x + 1} \right| = x - 1 \Rightarrow {\left( {2x + 1} \right)^2} = {\left( {x - 1} \right)^2}\)

  \( \Rightarrow 4{x^2} + 4x + 1 = {x^2} - 2x + 1 \Leftrightarrow 3{x^2} + 6x = 0\)

  \( \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\\{x =  - 2}\end{array}} \right.\)

  Thử vào phương trình ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn

  Vậy phương trình vô nghiệm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC